KOBOLD Instruments Inc • 1801 Parkway View Drive • 15205 Pittsburgh, PA • Tel: +1 412 788 2830 • E-mail: Prosím aktivujte JavaScript visit koboldusa.com

Aktuality
další zpět

Spole?nost celosvětově

pixNavMap.png

Mapa

Výstavy

messe-small.jpg

Kalendá?

KOBOLD Video

video.jpg

Více

Další ?lenové KOBOLD group


Vítáme vás v KOBOLD Messring GmbH, vedoucí spole?nosti pr?myslových mě?icích a kontrolních p?ístroj? z oblastí pr?tok – tlak – výška hladiny a teplota.

Jako expert na polní pr?myslové mě?icí a kontrolní za?ízení nabízíme zákazník?m komplexní portfolio p?ístroj?, které lze instalovat a pou?ívat v r?zných pr?myslových výrobních závodech po celém světě. Naše kvalita “Made in Německo” a naše rychlá a pru?ná p?izp?sobení po?adavk?m našich partner? nám vybudovala výnikajicí celosvětovou pověst. Pokud hledáte silného partnera v oblasti mě?icích a regula?ních za?ízení, jsme tou správnou volbou. Díky dlouholetým zkušenostem a celosvětovým aktivitám jsme se stali spolehlivým partnerem pro pr?myslová odvětví po celém světě.

Mě?ení, kontrola a automatizace s KOBOLDem

Naše nabízené technické ?ešení mohou být rychle a snadno za?leněny do široké škály pr?myslových systém? a mohou být pou?ity v mnoha pr?myslových odvětvích. Pomocí r?zných mě?icích p?evodník? mohou být mě?icí a prahové hodnoty našich senzor? a analytických p?ístroj? snadno integrovány do r?zných systém? a těmito systémy sledovány. Díky mezinárodně uznávaným rozhraním BUS je integrace do většiny známých a pou?itých systém? mo?ná p?ímo z továrny. Kromě toho nabízíme kompletní pr?myslovou mě?icí a ?ídící technologii, která umo?ňuje automatizovat a funkcionalizovat r?zné procesy. Díky naší mě?icí a ?ídící technologii mohou být komplexní pr?myslové procesy optimálně automatizovány a p?izp?sobeny nejvyšším po?adavk?m.

Nabízíme širokou škálu specializací pro r?zné odvětví pr?myslu. Kromě mnoha vestavěných mě?icích p?ístroj? a sníma?? obsahuje ?adu profesionálních ru?ních nástroj?, které se pou?ívají v celé ?adě pr?myslových odvětví. V těchto nabídkách je d?le?itá vysoká kvalita zpracování a vysoké mě?ící standardy těchto za?ízení, které umo?ňují porovnávat jejich výkon s pevnými mě?icími sondami a mě?icími p?ístroji. P?ístroje KOBOLD se vyzna?ují jejich sofistikovaným a modulárním designem a snadným pou?íváním a jsou proto mezi u?ivateli mimo?ádně populární.

Pr?tokoměry, regulátory pr?toku, ukazatele pr?toku a sníma?e pr?toku

Pro mě?ení pr?tok? v pr?myslových závodech nebo pro testování slo?ení protékající tekutiny vyvinula spole?nost Kobold Messring GmbH ?adu sníma?? pr?toku a pr?tokoměr?, které lze pou?ít v nejr?znějších pracovních prost?edích. Díky pou?ití široké škály materiál? a r?zných fyzikálních mě?icích princip? mohou být tyto sníma?e a pr?tokoměry optimalizovány pro širokou ?adu kapalin, plyn?, teplot, roztok?, tlakových zatí?ení a mě?icích rozsah? pr?tok?. Tak lze najít správné ?ešení pro ka?dou aplika?ní oblast.

Indikace výšky hladiny nebo kontinuální mě?ení

V rámci automatizace pr?myslových proces? je monitorování výšky hladiny d?le?itou otázkou jak pro kapaliny, tak pro sypké hmoty. Plovákové spína?e a ukazatele hladiny spole?nosti Kobold Messring GmbH pracují mimo?ádně spolehlivě v rámci definovaného toleran?ního rozsahu. Ukazatele a sníma?e hladiny mohou být p?izp?sobeny širokému spektru kapalin a prost?edí, mohou být také pou?ity v prost?edích se silně zne?ištěnými kapalinami. Údaje hladinových indikátor? lze sledovat bu? p?ímo na displeji, nebo je mo?né je p?enášet do r?zných ?ídicích a monitorovacích systém? pomocí mě?ících p?evodník? a BUS rozhraní. Díky širokému výběru r?zných hladinoměr? a hladinových spína?? lze kdykoli sledovat a mě?it nejr?znější úrovně plnění.

Tlakoměry, sníma?e tlaku a tlakové spína?e spole?nosti Kobold

Kobold Messring GmbH se rychle etabloval v oblasti monitorování a mě?ení tlaku ve spole?nostech a firmách. R?zné tlakoměry se pou?ívají v celé ?adě závod? po celém světě a zákazníky p?esvěd?ily o své spolehlivosti a toleranci mě?ení. Tlakoměry mohou být pou?ity jak pro monitorování tlaku, tak pro regulaci výrobních podnik? a proces? závislých na tlaku. Díky moderním a funk?ním tlakovým spína??m je mnoho proces? v pr?myslu spolehlivě zautomatizováno ?ízením tlaku. To není jen prost?edek optimalizace procesu, ale v mnoha p?ípadech i bezpe?nosti, proto?e p?etlak v systému m??e být spolehlivě detekován a vy?ešen za?ízením pro mě?ení tlaku a tlakovými spína?i. R?zné tlakoměry a sníma?e tlaku pracují s relativním tlakem, absolutním tlakem nebo diferen?ním tlakem a pozvedají monitorování tlaku na novou vyšší úroveň.

Výběr produkt? podle klí?ového slova
ATEX Tlak Zobrazovací jednotky P?evodník Klapky P?evodník Relé pro ochranu kontakt? Jehlové ventily Lapa? ne?istot Oddělovací spínací zesilova? ATEX Teplota Ru?ní p?ístroj Digitální teplotní mě?icí systém Strojní teploměry Teplotní p?evodník ATEX Hladina ATEX Pr?tok Lopatkový pr?tokoměr pro malý pr?tok Kapacitní hladinoměr pro potraviná?ství Spojité mě?ení hladiny Hladinový spína? rota?ní Hladina Hladinoměr vodivostní Plovákový hladinoměr (obtok) Hladinoměr piezorezistivní Hladinoměr pro sypké látky Hladinoměr magnetostrik?ní Magnetostrik?ní hladinoměr Ponorný hladinoměr Bezpe?nostní p?ístroje proti p?ete?ení Hladinoměry s WHG schálením Celonerezové tlakoměry Diferen?ní tlak Ru?ní p?ístroj analýza Analýza Coriolis Digitální násuvný displej Digitální panelový ukazatel Pr?tokoměry pro stla?ený vzduch Obtokový hladinoměr Diferen?ní tlakový pr?tokoměr Elektronický pr?tokoměr pro malé mno?ství Pr?tokoměry pro Ex Lopatkový indikátor pro malé pr?toky Celokovové pr?tokoměry Vysoce p?esný turbinový pr?tokoměr Pr?tokoměr pro malé pr?toky Pístový pr?tokoměr Konstantní pr?tok Plastový pr?tokoměr Pr?tokoměry / hlída?e vzduchu Pr?tokoměry pro potraviná?ství Mikropr?tok Ter?íkový Kyvadlový pr?tokoměr Polysulfonový pr?tokoměr Klapkový pr?tokoměr Ter?íkový pr?tokoměr Násuvný displej Pr?tokoměry s lopakovým kolem Ter?íkové pr?tokoměry s vlnovcem Trogamidový pr?tokoměr Pr?tokoměry s kompenzací viskozity Pr?tok Teplotní pr?tokoměr Analýza potraviná?ství Tlakoměry pro potraviná?ství Pr?tokoměry pro potraviná?ství Nerezový program pro potraviná?ství EHEDG schválení Vlhkoměr pro potraviná?ství Hladinoměr pro potraviná?ství Potraviná?ství Teploměr pro potraviná?ství Zákaloměr pro potravina?ství pH - ORP pro potraviná?ství Membránový oddělova? Mě?ení pr?toku v otev?eném kanálu Otev?ené kanály FM - schválení Hart protokol GL - schválení ATEX Relé Ex schválení tlak Ex schválení hladina Ex schválení teplota Ex schválení relé CSA - Schválení
loading
loading
香港三级电影-香港免费三级电影