KOBOLD Instruments Inc • 1801 Parkway View Drive • 15205 Pittsburgh, PA • Tel: +1 412 788 2830 • E-mail: Prosím aktivujte JavaScript visit koboldusa.com

Aktuality
další zpět

Spole?nost celosvětově

pixNavMap.png

Mapa

Výstavy

messe-small.jpg

Kalendá?

KOBOLD Video

video.jpg

Více

Spole?nost celosvětově

pixNavMap.png

Mapa

Výstavy

messe-small.jpg

Kalendá?

KOBOLD Video

video.jpg

Více

Další ?lenové KOBOLD group


Vítáme vás v KOBOLD Messring GmbH, vedoucí spole?nosti pr?myslových mě?icích a kontrolních p?ístroj? z oblastí pr?tok – tlak – výška hladiny a teplota.

Jako expert na polní pr?myslové mě?icí a kontrolní za?ízení nabízíme zákazník?m komplexní portfolio p?ístroj?, které lze instalovat a pou?ívat v r?zných pr?myslových výrobních závodech po celém světě. Naše kvalita “Made in Německo” a naše rychlá a pru?ná p?izp?sobení po?adavk?m našich partner? nám vybudovala výnikajicí celosvětovou pověst. Pokud hledáte silného partnera v oblasti mě?icích a regula?ních za?ízení, jsme tou správnou volbou. Díky dlouholetým zkušenostem a celosvětovým aktivitám jsme se stali spolehlivým partnerem pro pr?myslová odvětví po celém světě.

Mě?ení, kontrola a automatizace s KOBOLDem

Naše nabízené technické ?ešení mohou být rychle a snadno za?leněny do široké škály pr?myslových systém? a mohou být pou?ity v mnoha pr?myslových odvětvích. Pomocí r?zných mě?icích p?evodník? mohou být mě?icí a prahové hodnoty našich senzor? a analytických p?ístroj? snadno integrovány do r?zných systém? a těmito systémy sledovány. Díky mezinárodně uznávaným rozhraním BUS je integrace do většiny známých a pou?itých systém? mo?ná p?ímo z továrny. Kromě toho nabízíme kompletní pr?myslovou mě?icí a ?ídící technologii, která umo?ňuje automatizovat a funkcionalizovat r?zné procesy. Díky naší mě?icí a ?ídící technologii mohou být komplexní pr?myslové procesy optimálně automatizovány a p?izp?sobeny nejvyšším po?adavk?m.

Nabízíme širokou škálu specializací pro r?zné odvětví pr?myslu. Kromě mnoha vestavěných mě?icích p?ístroj? a sníma?? obsahuje ?adu profesionálních ru?ních nástroj?, které se pou?ívají v celé ?adě pr?myslových odvětví. V těchto nabídkách je d?le?itá vysoká kvalita zpracování a vysoké mě?ící standardy těchto za?ízení, které umo?ňují porovnávat jejich výkon s pevnými mě?icími sondami a mě?icími p?ístroji. P?ístroje KOBOLD se vyzna?ují jejich sofistikovaným a modulárním designem a snadným pou?íváním a jsou proto mezi u?ivateli mimo?ádně populární.

Pr?tokoměry, regulátory pr?toku, ukazatele pr?toku a sníma?e pr?toku

Pro mě?ení pr?tok? v pr?myslových závodech nebo pro testování slo?ení protékající tekutiny vyvinula spole?nost Kobold Messring GmbH ?adu sníma?? pr?toku a pr?tokoměr?, které lze pou?ít v nejr?znějších pracovních prost?edích. Díky pou?ití široké škály materiál? a r?zných fyzikálních mě?icích princip? mohou být tyto sníma?e a pr?tokoměry optimalizovány pro širokou ?adu kapalin, plyn?, teplot, roztok?, tlakových zatí?ení a mě?icích rozsah? pr?tok?. Tak lze najít správné ?ešení pro ka?dou aplika?ní oblast.

Indikace výšky hladiny nebo kontinuální mě?ení

V rámci automatizace pr?myslových proces? je monitorování výšky hladiny d?le?itou otázkou jak pro kapaliny, tak pro sypké hmoty. Plovákové spína?e a ukazatele hladiny spole?nosti Kobold Messring GmbH pracují mimo?ádně spolehlivě v rámci definovaného toleran?ního rozsahu. Ukazatele a sníma?e hladiny mohou být p?izp?sobeny širokému spektru kapalin a prost?edí, mohou být také pou?ity v prost?edích se silně zne?ištěnými kapalinami. Údaje hladinových indikátor? lze sledovat bu? p?ímo na displeji, nebo je mo?né je p?enášet do r?zných ?ídicích a monitorovacích systém? pomocí mě?ících p?evodník? a BUS rozhraní. Díky širokému výběru r?zných hladinoměr? a hladinových spína?? lze kdykoli sledovat a mě?it nejr?znější úrovně plnění.

Tlakoměry, sníma?e tlaku a tlakové spína?e spole?nosti Kobold

Kobold Messring GmbH se rychle etabloval v oblasti monitorování a mě?ení tlaku ve spole?nostech a firmách. R?zné tlakoměry se pou?ívají v celé ?adě závod? po celém světě a zákazníky p?esvěd?ily o své spolehlivosti a toleranci mě?ení. Tlakoměry mohou být pou?ity jak pro monitorování tlaku, tak pro regulaci výrobních podnik? a proces? závislých na tlaku. Díky moderním a funk?ním tlakovým spína??m je mnoho proces? v pr?myslu spolehlivě zautomatizováno ?ízením tlaku. To není jen prost?edek optimalizace procesu, ale v mnoha p?ípadech i bezpe?nosti, proto?e p?etlak v systému m??e být spolehlivě detekován a vy?ešen za?ízením pro mě?ení tlaku a tlakovými spína?i. R?zné tlakoměry a sníma?e tlaku pracují s relativním tlakem, absolutním tlakem nebo diferen?ním tlakem a pozvedají monitorování tlaku na novou vyšší úroveň.

Výběr produkt? podle klí?ového slova
loading
loading
香港三级电影-香港免费三级电影