KOBOLD Instruments Inc • 1801 Parkway View Drive • 15205 Pittsburgh, PA • Tel: +1 412 788 2830 • E-mail: Prosz? aktywowa? JavaScript visit koboldusa.com

Aktualne
dalej powró?

Firma ?wiatowy

pixNavMap.png

do mapy

Targi

messe-small.jpg

Kalendarium targów

KOBOLD Video

video.jpg

wi?cej filmów

Inni czlonkowie grupy KOBOLD


Witamy w Kobold Messring GmbH, wiod?cej firmie z bran?y przemys?owych urz?dzeń do pomiaru i kontroli przep?ywu, ci?nienia, poziomu i temperatury.

Jako eksperci w dziedzinie przemys?owych urz?dzeń pomiarowo-kontrolnych oferujemy naszym klientom kompleksowy zakres us?ug i urz?dzeń, które mog? by? instalowane i stosowane w ró?nych przemys?owych zak?adach produkcyjnych na ca?ym ?wiecie. Dzi?ki jako?ci „Made in Germany" oraz szybkiemu i elastycznemu dostosowaniu si? do wymagań naszych partnerów, cieszymy si? doskona?? reputacj? na ca?ym ?wiecie. Je?li szukasz silnego i elastycznego partnera w dziedzinie urz?dzeń pomiarowo-kontrolnych - jeste?my w?a?ciwym wyborem. Dzi?ki wieloletniemu do?wiadczeniu i globalnej dzia?alno?ci stali?my si? wiarygodnym partnerem dla przemys?u na ca?ym ?wiecie.

Pomiar, sterowanie i automatyzacja z Kobold

Oferowane przez nas rozwi?zania techniczne mog? by? szybko i ?atwo wbudowane w szeroki zakres systemów przemys?owych i mog? by? stosowane w ró?nych sektorach przemys?u. Dzi?ki zastosowaniu ró?nych przetworników pomiarowych, warto?ci mierzone lub alarmowe z czujników w prosty sposób mo?na wprowadzi? do istniej?cego systemu automatyki. Czujniki opuszczaj?ce nasze fabryki wyposa?one s? w popularne modu?y komunikacyjne, dzi?ki czemu bez problemów mo?na je zastosowa? we wszystkich u?ywanych systemach sterowania na ca?ym ?wiecie. Ponadto oferujemy kompletn? przemys?ow? technologi? pomiaru i kontroli, która pozwala na pe?n? automatyzacj? ró?nych procesów. Dzi?ki naszej technologii pomiarowej i steruj?cej, z?o?one procesy przemys?owe mo?na optymalnie zautomatyzowa? i dostosowa? do najwy?szych wymagań.

Oferujemy szeroki zakres specjalizacji dla ró?nych ga??zi przemys?u. Oprócz wielu przyrz?dów i czujników pomiarowych do zabudowy na instalacji, obejmujemy szereg profesjonalnych narz?dzi r?cznych, które s? stosowane w wielu ga??ziach przemys?u. Istotn? cech? tych przyrz?dów jest wysoka jako?? przetwarzania i standardy pomiarowe, co pozwala porównywa? ich wydajno?? ze stacjonarnymi sondami i przyrz?dami pomiarowymi. Urz?dzenia firmy Kobold odznaczaj? si? zaawansowan?, modu?ow? konstrukcj? oraz ?atw? obs?ug?, dlatego te? s? niezwykle popularne w?ród u?ytkowników.

Przep?ywomierze, regulatory przep?ywu, wska?niki przep?ywu i czujniki przep?ywu

Aby zmierzy? nat??enie przep?ywu w zak?adach przemys?owych lub sprawdzi? sk?ad p?ynu, firma Kobold Messring GmbH opracowa?a seri? czujników przep?ywu i przep?ywomierzy, które mog? by? stosowane w wielu ró?nych ?rodowiskach pracy. Dzi?ki zastosowaniu szerokiej gamy materia?ów i ró?nych fizycznych zasad pomiaru mo?na je zoptymalizowa? pod k?tem szerokiego zakresu cieczy, gazów, temperatur, roztworów, ró?nicy ci?nień i nat??enia przep?ywu. Tak wi?c, w?a?ciwe rozwi?zanie mo?na znale?? dla ka?dego zagadnienia.

Wskazanie poziomu lub pomiar ci?g?y

W zakresie automatyzacji procesów przemys?owych, monitorowanie poziomów nape?niania jest wa?n? kwesti? zarówno w przypadku p?ynów, jak i materia?ów sypkich. Sygnalizatory p?ywakowe i wska?niki poziomu firmy Kobold Messring GmbH s? niezawodne w zdefiniowanym zakresie tolerancji. Wska?niki i czujniki poziomu mo?na dostosowa? do szerokiego zakresu cieczy i ?rodowiska pracy, a tak?e stosowa? je w uk?adach z silnie zanieczyszczonymi p?ynami. Dane wska?ników poziomu mog? by? odczytywane bezpo?rednio na wy?wietlaczu lub mog? by? przesy?ane do ró?nych systemów sterowania i monitorowania za pomoc? przetwornika pomiarowego i magistrali. Szeroki wybór urz?dzeń do pomiaru poziomu i sygnalizatorów poziomu umo?liwia niezawodne monitorowanie i pomiar najró?niejszych poziomów nape?nienia w dowolnym momencie.

Manometry, czujniki ci?nienia i sygnalizatory ci?nienia firmy Kobold

Firma Kobold Messring GmbH szybko wyrobi?a sobie reputacj? w zakresie monitorowania i pomiaru ci?nienia w instalacjach. Ró?ne urz?dzenia pomiarowe s? stosowane w szerokiej gamie instalacji na ca?ym ?wiecie, przekonuj?c swoj? niezawodno?ci? i du?? dok?adno?ci? pomiarow?. Manometry mog? by? stosowane zarówno w celu monitorowania ci?nienia, jak i do kontrolowania instalacji i procesów zale?nych od ci?nienia. Dzi?ki nowoczesnym i funkcjonalnym sygnalizatorom ci?nienia wiele procesów w przemy?le mo?e by? niezawodnie sterowanych ci?nieniem i zautomatyzowanych. Pozwala to zoptymalizowa? procesy, a tak?e w wielu przypadkach zwi?kszy? bezpieczeństwo, poniewa? nadci?nienie w systemie mo?e by? niezawodnie wykryte i usuni?te przez urz?dzenia do pomiaru ci?nienia i sygnalizatory ci?nienia. Ró?ne manometry i czujniki ci?nienia mierz? ci?nienie wzgl?dne, ci?nienie bezwzgl?dne, a tak?e ró?nic? ci?nień i podnosz? monitorowanie ci?nienia do zupe?nie nowego poziomu.

Products by Keyword
ATEX Ci?nienie Wy?wietlacz Przetwornik Zawory klapowe Przetwornik Przeka?nik zabezpieczaj?cy Zawór iglicowy Sitko wy?apuj?ce zanieczyszczenia Separator galwaniczny Przetwornik temperatury z certyfikatem ATEX Przetwornik przeno?ny Termometr cyfrowy Termonetr maszynowy Przetwornik temperatury Urz?dzenie do pomiaru poziomu z certyfikatem ATEX ATEX Przep?yw Wirnikowy przep?ywomierz dla ma?ych przep?ywów Czujnik pojemno?ciowy do przemys?u spo?ywczego Ci?g?y pomiar poziomu Wirnikowy czujnik do pomiaru poziomu Poziom Przewodno?ciowy sygnalizator poziomu P?ywakowy czujnik pomiaru poziomu z obej?ciem Piezorezystancyjny czujnik do pomiaru poziomu Sygnalizator poziomu materia?ów sypkich Magnetostrykcyjny czujnik poziomu Magnetostrykcyjny czujnik poziomu Czujnik zanurzeniowy Urz?dzenie zabezpieczaj?ce przed przepe?nieniem Urz?dzenie do pomiaru poziomu z certyfikatem WHG Manometr ze stali kwasoodpornej Czujnik ró?nicy ci?nień Przeno?ny przetwornik parametrów fizyko-chemicznych Analiza Przep?ywomierz Coriolisa Wtyczkowy wy?wietlacz cyfrowy Wy?wietlacz cyfrowy do monta?u panelowego Czujnik przep?ywu spr??onego powietrza Wska?nik poziomu z obej?ciem Urz?dzenie do pomiaru przep?ywu na podstawie ró?nicy ci?nień Elektroniczny przep?ywomierz do ma?ych przep?ywów Przep?ywomierz w wersji Ex Wirnikowy wska?nik ma?ych przep?ywów Urz?dzenie do pomiaru przep?ywu wykonane w ca?o?ci z metalu Przep?ywomierz turbinowy o wysokiej precyzji Urz?dzenie do pomiaru ma?ych przep?ywów T?okowe urz?dzenie do pomiaru przep?ywu Urz?dzenie do ci?g?ego pomiaru przep?ywu Przep?ywomierz z tworzywa sztucznego Przep?ywomierz / sygnalizator do powietrza Przep?ywomierz dla przemys?u spo?ywczego Czujnik ma?ych przep?ywów Urz?dzenie ?opatkowo-t?okowe Przep?ywomierz wahad?owy Przep?ywomierz z polisulfonu Przep?ywomierz z ?opatk? uchyln? Przep?ywomierz z dyskiem uchylnym Wy?wietlacz wtyczkowy Wirnikowy system pomiaru przep?ywu Urz?dzenie mieszkowe do pomiaru przep?ywu Przep?ywomierz wykonany z trogamidu Przep?ywomierz z kompensacj? lepko?ci Przep?ywomierz Termiczny przep?ywomierz masowy Analizatory dla przemys?u spo?ywczego Urz?dzenie do pomiaru ci?nienia w przemy?le spo?ywczym Urz?dzenie do pomiaru przep?ywu w przemy?le spo?ywczym Urz?dzenie ze stali nierdzewnej do przemys?u spo?ywczego Urz?dzenie z certyfikatem EHEDG Urz?dzenie do pomiaru wilgotno?ci do przemys?u spo?ywczego Urz?dzenie do pomiaru poziomu do przemys?u spo?ywczego Urz?dzenie do przemys?u spo?ywczego Urz?dzenie do pomiaru temperatury w przemy?le spo?ywczym Czujnik m?tno?ci do przemys?u spo?ywczego Urz?dzenie do pomiaru pH-ORP (REDOX) w przemy?le spo?ywczym Uszczelnienie membranowe Przep?yw w kanale otwartym Otwarte kana?y FM dopuszczenie HART protokó? GL dopuszczenie ATEX Przeka?nik Czujniki ci?nienia Ex Czujniki poziomu Ex Termometr Ex Przeka?nik Ex CSA dopuszczenie
loading
loading
香港三级电影-香港免费三级电影