KOBOLD Instruments Inc • 1801 Parkway View Drive • 15205 Pittsburgh, PA • Tel: +1 412 788 2830 • E-mail: Lütfen JavaScript'i aktive edin visit koboldusa.com

Product showcase
sonraki geri

?irket dünya çap?nda

pixNavMap.png

Harita i?in

Fuarlar

messe-small.jpg

Fuar Takvimi

KOBOLD Video

video.jpg

daha fazla video

KOBOLD grubun d??er üyeler?

Ak??-bas?nç seviyesi ve s?cakl?k ile ilgili endüstriyel ölçüm ve kontrol ekipmanlar? alan?nda lider ?irketiniz Kobold Messring GmbH'ye ho? geldiniz.

Endüstriyel ölçüm ve kontrol ekipmanlar? alan?nda uzmanlar olarak, mü?terilerimize çok geni? bir hizmet ve ekipman portföyü sunuyoruz. Bu ekipmanlar dünyan?n dört bir yan?nda yer alan endüstriyel üretim tesislerinde kurulabilir ve kullan?labilir. Kaliteli "Alman Mal?” ürünlerimiz ve i? ortaklar?m?z?n gereksinimlerine h?zl?ca ve esnek bir biçimde cevap vermemiz, bize dünya çap?nda mükemmel bir sayg?nl?k kazand?rm??t?r. Ölçüm ve kontrol ekipmanlar? alan?nda güçlü ve esnek bir i? orta?? ar?yorsan?z, do?ru seçim biziz. Uzun y?llardan gelen deneyimlerimiz ve dünya çap?ndaki etkinliklerimiz sayesinde, dünya endüstrilerinde güvenilir bir i? orta?? olarak kendimize bir yer edindik.

Kobold ile Ölçüm Yapma, Kontrol Etme ve Otomatikle?tirme

Sundu?umuz teknik çözümler, çok çe?itli endüstriyel sistemlere çabuk ve kolayca entegre edilebilir ve farkl? endüstriyel sektörlerde kullan?labilir. Çe?itli ölçüm cihazlar? kullan?larak, sensörlerimizin ve analitik araçlar?m?z?n ölçüm ve e?ik de?erleri farkl? sistemlere kolayca entegre edilebilir ve bu sistemler taraf?ndan izlenebilir. Uluslararas? olarak tan?nan VER? YOLU arayüzleri sayesinde, en bilinen ve kullan?lan sistemlere entegrasyon i?lemi do?rudan fabrikada yap?labilir. Bunun yan? s?ra, çe?itli süreçleri otomatik ve i?levsel hale getirmeyi sa?layan endüstriyel ölçüm ve kontrol teknolojisi sunuyoruz. Ölçüm ve kontrol teknolojimiz sayesinde karma??k endüstriyel süreçler, en ideal biçimde otomatik çal??abilmekte ve en üst seviye gereksinimlere uyum sa?layabilmektedir.

Endüstrinin çe?itli kollar? için geni? bir yelpazede uzmanl?k sunuyoruz. Birçok dahili ölçüm cihaz? ve sensörüne ek olarak, geni? endüstri alanlar?nda kullan?lan profesyonel el aletleri de bulunuyor. Sundu?umuz ürünlerde önemli olan; performanslar?n? sabit ölçüm uçlar? ve ölçüm aletleriyle kar??la?t?rmaya olanak sa?layan bu cihazlar?n yüksek i?lem kalitesi ve yüksek ölçüm standartlar?d?r. Kobold'un cihazlar?; sofistike ve modüler tasar?m? ve kolay kullan?m?yla öne ç?karken, kullan?c?lar aras?nda da oldukça popülerdir.

Ak??ölçerler, ak?? kontrolörleri, ak?? göstergeleri ve ak?? sensörleri

Endüstri tesislerindeki ak?? h?z?n? ölçmek ya da içinden akan s?v? bile?imlerini test etmek için, Kobol Messring GmbH çe?itli çal??ma ortamlar?nda kullan?labilecek bir dizi ak?? sensörü ve ak??ölçer geli?tirmi?tir. Çok çe?itli malzemelerin ve farkl? fiziksel ölçüm ilkelerinin kullan?m? sayesinde bu ak?? sensörleri ve ak??ölçerler çok çe?itli s?v?lar, gazlar, s?cakl?klar, solüsyonlar, bas?nç oran? ve ak?? h?z? için en uygun biçimde kullan?labilir. Böylece, do?ru solüsyon her uygulama bölgesi için bulunabilir.

Gösterge seviyesi ya da sürekli ölçüm

Endüstriyel süreçlerin otomatik hale getirilmesi amac?yla dolum seviyelerini izlemek, dökme kat? maddeler kadar s?v?lar içinde önemli bir konudur. Kobold Messring GmbH'ye ait ?amand?ral? anahtarlar ve seviye göstergeleri, tan?mlanm?? tolerans aral??? içerisinde oldukça güvenilir bir ?ekilde çal???r.

Kobold'dan bas?nç göstergeleri, bas?nç sensörleri ve bas?nç anahtarlar?

Kobold Messring GmbH tesislerin bas?nç izleme ve bas?nç ölçümü alanlar?nda kendine çabucak bir yer edindi. Dünyan?n dört bir yan?nda yer alan birçok tesiste farkl? bas?nç göstergeleri kullan?l?r. Bu göstergeler, güvenilirlik ve dü?ük ölçüm tolerans? ile dikkat çekiyor. Bas?nç göstergeleri hem bas?nç izlemede hem de tesislerin ve süreçlerin bas?nca ba?l? kontrollerinde kullan?labilir. Modern ve i?levsel bas?nç anahtarlar? sayesinde endüstrideki birçok i?lem bas?nç kontrollü olarak güvenilir bir ?ekilde otomatik çal??abilir.

Bu yaln?zca süreci en ideal hale getirmek de?il, ayr?ca pek çok durumda güvenlik için gereklidir; çünkü, sistemdeki a??r? bir bas?nç hemen tespit edilebilir ve bas?nç ölçüm cihazlar? ve bas?nç anahtarlar?yla onar?labilir. Çe?itli bas?nç göstergeleri ve bas?nç sensörleri, bir diferansiyel bas?nç göstergesi olarak göreli bas?nç ve mutlak bas?nçla çal???r ve bas?nç izlemeyi yeni bir seviyeye ta??r.

Products by Keyword
loading
loading
香港三级电影-香港免费三级电影